Υποβολή Βιογραφικού updated

Επισύναψη βιογραφικού

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Η εταιρεία ΟΠΤΙΜΑ, σεβόμενη τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρεί όλες τις πληροφορίες που σας αφορούν σ’ ένα ασφαλές κεντρικό σύστημα, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία.
Η ΟΠΤΙΜΑ θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι το βιογραφικό σημείωμά σας και τα στοιχεία του επαγγελματικού προφίλ σας στη βάση δεδομένων που τηρεί για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας για ενδεχόμενες νέες θέσεις εργασίας που προκύψουν και ταιριάζουν στην εμπειρία και στα προσόντα σας.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη δοθείσα δια της παρούσας συγκατάθεσή σας ή να ασκήσετε ένα από τα άλλα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@optima.gr
Χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα στοιχεία σας δεν θα διατηρούνται στη βάση δεδομένων μας και δεν θα μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας για τον παραπάνω σκοπό.

Συγκατατίθεμαι με τα ανωτέρω

Your message was sent successfully. Thanks!
An error occurred. Please try again!