Οικονομικά Στοιχεία

OPTIMA σημαίνει διαρκής ανάπτυξη στο πέρασμα των ετών. Δείτε παρακάτω τα οικονομικά μας στοιχεία.

Η αναπτυξιακή πορεία μας αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη των περασμένων ετών, μέχρι και το 2013. Το 2014 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 103.558.079,13€, έναντι 104.598.778,04€ το 2013, παρουσιάζοντας μικρή μείωση 0,96%.

                                                                        

Τα μεικτά κέρδη της εταιρίας για το 2014 ανήλθαν σε 13.471.973,02€ έναντι 13.213.923,43€ το 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 1,95%. Η αύξηση του μεικτού κέρδους οφείλεται στην αλλαγή του μείγματος των πωλήσεων.

Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν το 2014 σε 1.461.337,24€, έναντι 1.352.958,20 €το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 8,15%.

Τα έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως ανήλθαν το 2014 σε 7.917.806,20€, έναντι 8.877.619,51€ το 2013, παρουσιάζοντας μείωση 10,71%. Η μείωση των εξόδων λειτουργίας διάθεσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBIT) ανήλθαν το 2014 σε 5.767.433,39€, έναντι 4.032.449,44€ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,18%.